Όσοι διαθέτουν στις 20.3.2020, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνεται στη λίστα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ που επισυνάπτουμε μαζί με το παρόν.

Θα πραγματοποιηθεί:
• υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (elearning) και
• πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων (προαιρετικά), που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher). Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της δράσης, βάσει του κύριου Κ.Α.Δ. της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και προκειμένου να συμμετέχει σ’ αυτή θα πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή, επιλέγοντας αποκλειστικά μια από τις δύο παρακάτω διαδικασίες:
i. Υποβολή «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής» από τον ίδιο
ii. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση μέσω εξουσιοδότησης σε πάροχο

Ναι ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ως εξής:
i. Εάν υποβάλει ο ίδιος: από 9/4/2020-16/4/2020
ii. Εάν υποβάλει μέσω εξουσιοδότησης σε φορέα: από 9/4/2020-20/4/2020

• Προσωπικούς κωδικούς taxis για πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή https://elearning.yeka.gr
• IBAN λογαριασμού τραπέζης για το ποσό της επιταγής κατάρτισης
• Διεύθυνση email
• Να έχετε επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης από αυτά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ που επισυνάπτεται στο παρόν

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να απευθυνθεί σε πάροχο κατάρτισης της προτίμησής του, μέσω επιλογής μίας από των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω προκειμένου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης μέσω παρόχου προτίμησης τους το αργότερο έως τις 20.4.2020.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις ως εξής:
α) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και την είσοδό του στο πρόγραμμα, θα λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 400€ και
β) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα των 200€.

Το ποσό που θα λάβει θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Το πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων αρχίζει το αργότερο στις 20.4.2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 30.4.2020. Οι προθεσμίες δύναται να παραταθούν. Η τηλεκατάρτιση μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου. Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεών της, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 31.5.2020.

Ναι στις εξής περιπτώσεις:
• μη υποβολή της αίτησης για λήψη της επιταγής κατάρτισης στις προαναφερθείσες ημερομηνίες (βλ. ερώτημα 4)
• μη ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης με υπαιτιότητα του ωφελούμενου επιφέρει τη μη συμπερίληψή του στους δικαιούχους ωφελούμενους της δράσης και τη μη καταβολή της προκαταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματός του (400€).
• μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του (200€).