Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και σε  αυτό εντάσσονται οι μικρές επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι οποίες:

  • Είτε το δηλώνουν κατά την έναρξη της δραστηριότητας τους, είτε
  • Κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ – αν δεν έχουν πλήρες έτος λειτουργίας το όριο υπολογίζεται με αναγωγή.  
  • Δεν υποβάλλονται πλέον δηλώσεις ΦΠΑ
  • Τα τιμολόγια / αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που εκδίδει πλέον η επιχείρηση θα πρέπει να αναγράφουν «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000» και να μη συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
  • Δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών, αγορών παγίων και αποθεμάτων άρα δεν μπορούν να αιτηθούν επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στα παραπάνω έξοδα. Βέβαια, έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν το ΦΠΑ ως έξοδο  κατά τον υπολογισμό των κερδών για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Ομοίως δεν μπορούν να επωφεληθούν της αγοράς με απαλλαγή ΦΠΑ του κινητού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (laptop, tablet, κινητά κλπ.).  

Αν δεν ενταχθούν κατά την έναρξη τους, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας εφορίας εντός 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι ανατρεπτική και δεν μπορεί να υποβληθεί εκπρόθεσμα η σχετική αίτηση. 

Η υπέρβαση του ορίου των 10.000€ εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη των υποκειμένων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εντός του έτους αυτού η οποία ισχύει από την ημερομηνία που συντελείται η υπέρβαση του ορίου αυτού, και για το σύνολο της αξίας της πράξης αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβολών.