Πρόκειται απευθείας για αίτηση χορήγησης δικαιούμενου ποσού και όχι αίτηση ενδιαφέροντος όπως στις προηγούμενες φάσεις της επιστρεπτέας. 

Όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. ερώτημα 3) ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως αν εντάχθηκαν σε προηγούμενα μέτρα ή όχι 

  • Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε μορφής συμπεριλαμβανομένων των ατομικών καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζόμενους ή έχουν ταμειακή μηχανή (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων), υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% τους μήνες αναφοράς (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ (αντίστοιχη περίοδος του 2019 ανάλογα με τον τύπο λογιστικών βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση).
  • Ειδικά οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ (για σχετικούς ΚΑΔ βλ. Παράρτημα ΙΙΙ
  • Αποκτούν, πλέον, δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις που έχουν θετικά έσοδα για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο 2020, με βάση αναφοράς τον τζίρο Ιουλίου-Αυγούστου για τις διπλογραφικές και του τρίτου τριμήνου για τις απλογραφικές.
  • Μη προβληματικές μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις την 31/12/2019 (που δεν έχουν υψηλές σωρευμένες ζημιές στις προηγούμενες χρήσεις, δεν είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση χρεών)
  • Επιχειρήσεις που δεν είναι σε καθεστώς αδράνειας ή δεν υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από τον Ιούλιο του 2019 ως σήμερα

Είναι ενίσχυση ( χρηματοδότηση/δάνειο ) επιστρεπτέα μόνο κατά το 50% του ποσού χορήγησης υπό τον όρο διατήρησης μέχρι 31 Μαρτίου 2021 του αριθμού των εργαζομένων που είχε την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

 Όσον αφορά στο υπόλοιπο 50% της ενίσχυσης, για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων, ενώ, μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το οφειλόμενο ποσό αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.

α) Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα λάβουν:

       i.        οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή, σταθερό ποσό 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,

      ii.        για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

     iii.        Επιπλέον για τις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ισχύει το κατώτατο όριο αναλογικά με τον αριθμό εργαζομένων (2.000 ευρώ χωρίς εργαζόμενους, 4.000 ευρώ έως 5 εργαζόμενους, 8.000 ευρώ έως 20 εργαζόμενους, 15.000 ευρώ έως 50 εργαζόμενους και 30.000 ευρώ άνω των 50 εργαζομένων).

 

β) Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα λάβουν:

       i.        οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή σταθερό ποσό 1.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,

      ii.        για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

• Ενημέρωση των εσόδων της επιχείρησης σε μηνιαία βάση στη σχετική πλατφόρμα από Ιανουάριο εώς και Οκτώβριο 2020

• Ρήτρα διατήρησης αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την 1η Σεπτεμβρίου 2020

• Επιστροφή της ενίσχυσης κατά 50% (πρόκειται για δάνειο και όχι επιχορήγηση)

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς taxisnet ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.aade.gr/mybusinesssupport

Η προθεσμία που έχει ανακοινωθεί είναι η 30 Νοεμβρίου 2020. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης δεν έχει ανοίξει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 

Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis. Είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες οφειλές. Προφανώς θα πρόκειται για μια οφειλή στην εφορία, με ό,τι αυτό σημαίνει σε περίπτωση που δεν μπορέσει μια επιχείρηση να την επιστρέψει, σύμφωνα με τις προθεσμίες επιστροφής.