Πρόκειται για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι ένταξης. Το αν θα λάβει ή όχι τη χρηματοδότηση η επιχείρηση θα αποφασιστεί από το κράτος σε επόμενο στάδιο.

Όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. ερώτημα 3) ανεξαρτήτως ΚΑΔ και ανεξαρτήτως αν εντάχθηκαν σε προηγούμενα μέτρα ή όχι

  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΚΕ που εντάσσονται σε καθεστώς ΦΠΑ), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, οι οποίες απασχολούν από 0 και έως 1000 εργαζόμενους σε σχέση εξαρτημένης εργασίας την 01/03/2021.
  • Επιχειρήσεις που δεν είναι σε καθεστώς αδράνειας ή δεν υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2020 ως σήμερα
  • Επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και έκδοση παραστατικών και έχουν κάνει έναρξη μέχρι 01/02/2021
  • Μη προβληματικές επιχειρήσεις την 31/12/2019 (που δεν έχουν υψηλές σωρευμένες ζημιές στις προηγούμενες χρήσεις, δεν είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση χρεών)
  • Επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια (πχ ΕΣΠΑ) άνω των 200.000 ευρώ για τα έτη 2019-2021

Είναι ενίσχυση (χρηματοδότηση/δάνειο) επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει. Λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές ποσό, τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης της επιστρεπτέας προκαταβολής θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς taxisnet ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.aade.gr/mybusinesssupport. Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιωθούν ότι έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση τους ως όφειλαν στην υφιστάμενη εφαρμογή

(https://aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/epaggelmatikos-logariasmos)

 

α) Για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ:

  • απλογραφικά & διπλογραφικά βιβλία: κύκλος εργασιών ΦΠΑ για τους μήνες Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2020 καθώς και για το Μάρτιο 2021

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων ου φορολογικού έτους 2019,
  • Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019 εκτός των παροχών σε εργαζόμενους και των ενοικίων
  • τα ακαθάριστα έσοδα για τους μήνες Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο-Μάρτιο 2021

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Η προθεσμία που έχει ανακοινωθεί είναι η 19 Απριλίου 2021.