Κάλυψη από το κράτος των συμβατικών τόκων και της εισφοράς του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα τοκοχρεωλυτικών επιχειρηματικών δανείων, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτά δάνεια) για 3 μήνες από 1/4/2020-30/06/2020 (ανεξαρτήτως πότε θα υποβληθεί η αίτηση).

Επιλέξιμες είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Μικρομεσαίες ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

                      i.        Δραστηριοποίηση στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της πρόσκλησης.

                     ii.        Μη ύπαρξη παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας

                    iii.        Μη ένταξη στις προβληματικές επιχειρήσεις την 31/12/2019 (που δεν έχουν υψηλές σωρευμένες ζημιές στις προηγούμενες χρήσεις, δεν είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση χρεών).

                   iv.        Ανάληψη δεσμεύσεων σχετικά με τις τιμές πώλησης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

                    v.        Μη ύπαρξη εντολής ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

                   vi.        Δέσμευση ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020 (ο αριθμός αυτός δεν επηρεάζεται από τις αναστολές συμβάσεων λόγω COVID-19 και από τις οικειοθελείς αποχωρήσεις των εργαζομένων).

                  vii.        Λοιπές προϋποθέσεις:

·   Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης με την παρούσα δεν δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση

·   Για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19». Υποβάλλεται μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Τράπεζα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών της επιχείρησης προς αυτό.

Ναι, ως εξής:

                      i.        Από 15/4/2020 ως 24/4/2020: ανάλογα με το λήγοντα του ΑΦΜ

                     ii.        Από 25/4/2020 ως 30/6/2020: όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΑΦΜ

·         Να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης

·         Να επισυναφθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της Πρόσκλησης για να οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική αίτηση

Ναι, το γραφείο ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Τηλ: 1520, (ώρες γραφείου 09:00-17:00) e-mail: epiteliki@gge.gr. Επίσης για τεχνικά θέματα ως προς την εφαρμογή των αιτήσεων απευθύνεστε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων support@mou.gr  τηλ: 210-7787940, (ώρες γραφείου 09:00-17:00).