Υπογράφτηκε την Παρασκευή 12/02/2021,από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό».

Η έξαρση της πανδημίας του COVID-19 και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αναχαίτιση του ιού οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων.  Οι συνθήκες αυτές έπληξαν το σύνολο  των ελληνικών  επιχειρήσεων και πολύ περισσότερο τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που δεν διέθεταν ηλεκτρονικό κατάστημα. (e-shop)

Το πρόγραμμα e-λιανικό έχει στόχο:

 • τη στήριξη της λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19)
 • την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους
 • την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής;

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

 

Ποιοι ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής;

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)


Ποιο είναι το ποσό της επιδότησης και πως μπορεί να αξιοποιηθεί

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για:

 • την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής (έως 30% του ποσού)
 • την υλοποίηση άυλων ενεργειών Λογισμικό/υπηρεσίες (έως 100% του ποσού) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500€.

 

Πότε ξεκινάει η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων;

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν;

 • Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης
 • Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης (Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου)

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης;

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων http://www.ependyseis.gr/mis.

 Ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης υποχρεούται:

 • να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα σχετικά πεδία του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»
 • να επισυνάψει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
 • να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή Αίτησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται.

Την Πρόσκληση με το Υπόδειγμα της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: - της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ : http://www.antagonistikotita.gr - του ΕΦΕΠΑΕ : http://www.efepae.gr - του ΕΣΠΑ: www.espa.gr.

 

H Quantum BITS με γνώμονα πάντα την πληρέστερη εξυπηρέτηση και την διασφάλιση αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών ενώνει τις δυνάμεις της με την εταιρία σύμβουλων ανάπτυξης ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. 


Μέσω αυτής της συνεργασίας αναλαμβάνουμε το σύνολο του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας και υποβολής φακέλου έως το τεχνικό και γραφιστικό κομμάτι του ηλεκτρονικού καταστήματος απαλλάσσοντας σας από χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και διασφαλίζοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!