1. να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 2. να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
 3. να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021,
  ή
  να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021 και να έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας,
  ή
  οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://drasis.culture.gr) την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 4. να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ
 5. να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019
 6. να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τις οποίες δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός,
 7. να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής
 8. να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015
 9. να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (Α΄137)
 10. να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Πρόκειται για αποζημίωση που χορηγείται στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και κυμαίνεται ως εξής:

 1. Για τις επιχειρήσεις του παραρτήματος ΙΑ:

  Αριθμός εργαζομένων 1/4/2021

  0-5

  6-20

  21-49

  Ύψος ενίσχυσης

  1000

  2000

  4000

 2. Για τις επιχειρήσεις του παραρτήματος ΙΒ:

  Αριθμός εργαζομένων 1/4/2021

  0-5

  6-20

  21-49

  Ύψος ενίσχυσης

  500

  1000

  2000

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TAXIS των επιχειρήσεων μέχρι και την 01/06/2021 στη διεύθυνση https://www.aade.gr/mybusinesssupport

 

Ο αιτών ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή
απόρριψη της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης.

Το ποσό της ενίσχυσης, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της
δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
TAXISnet της ΑΑΔΕ, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.12.2021.