Πρόκειται για την αποζημίωση των 800 ευρώ που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020, στις επιχειρήσεις-δικαιούχους που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για να εντάσσονται στο μέτρο θα πρέπει οι επιχειρήσεις να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

                      i.        Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω μορφές επιχειρήσεων:

·         ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

·         προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

·         Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

·         Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

Εξαιρούνται ρητά οι ΑΕ αλλά δε γίνεται αναφορά ακόμα για το αν μπορούν να ενταχθούν οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Σωματεία, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ).

                     ii.        Να μην απασχολούν εργαζόμενους ή να απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους (οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 6-20 εργαζόμενους θα ανοίξουν μετά τις 24/4)

                    iii.        Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

                   iv.        Να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

                    v.        Τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Οι ΚΑΔ που εντάχθηκαν στο μέτρο των voucher τηλεκατάρτισης θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο το Μάιο όπως έχει ανακοινωθεί και γι’ αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ΚΑΔ τους στο συνημμένο πίνακα.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

                      i.        η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20/03/2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,

                     ii.        η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1/01/2018 μέχρι 29/02/2020 (απλογραφικά: τρίμηνα μέχρι 31/12/2019, διπλογραφικά: μήνες μέχρι και 02/2020)

                    iii.        η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1/04/2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1/04/2019 μέχρι και την 29/02/2020,

                   iv.        για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31/3/2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές (έσοδα) καθ’ όλη την περίοδο από την 01/04/2019 μέχρι και την 29/02/2020

                    v.        δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 45 ημερών, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Τεκμαίρεται από τα παραπάνω ότι εντάσσονται στο μέτρο και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που έχουν ημερομηνία έναρξης από 01/04/2019 ως 20/03/2020 αφού εξαιρούνται από τις προϋπόθεσεις (i) και (iv) – αναμένουμε διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η αίτηση δεν περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία αλλά φέρει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης (με τις σχετικές νομικές συνέπειες σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης) για τη χορήγηση της αποζημίωσης όπου ζητείται η επιβεβαίωση ότι η επιχείρηση πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TAXIS των επιχειρήσεων μέχρι και την 24/4/2020 στη διεύθυνση https://www.aade.gr/mybusinesssupport 

Ναι, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ως εξής:

                      i.        Από 16/04/2020-24/04/2020: αν πρόκειται για επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και έχουν 0-5 εργαζόμενους

                    ii.        Από 25/04/2020: αν πρόκειται για επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και έχουν 6-20 εργαζόμενους

                      i.        Να έχετε ελέγξει ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις γιατί δεν γίνεται κάποιος έλεγχος από την πλατφόρμα αφού πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση δική σας.

                     ii.        Να ελέγξετε ότι υπάρχει καταχωρημένος αριθμός ΙΒΑΝ στο σχετικό πεδίο και είναι ορθός

                    iii.        Να επιλέξετε το τετραγωνίδιο που αναγράφει «Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού»

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα: «Στις […] ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού»