Στις 11/1/2021 δημοσιεύτηκε η Προδημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» οπότε ας δούμε τι αναφέρει σχετικά με την αναμενόμενη Αναλυτική Πρόσκληση: 
 
Τι είναι η δράση e-λιανικό ; 
Η δράση e-λιανικο είναι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έχει βασικό σκοπό να στηρίξει όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτηση του κορωνοιού με επιχορήγηση για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). 
 
Ποιοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτό ; 
ΌΛΕΣ οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η οποίες έχουν κλάδο δραστηριοποίησης το λιανεμπόριο και των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία μέρα από τις 18/03/2020 και μετά. 
 
Ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης ; 
Οι αιτήσεις επιδοτούνται σε ποσοστό 100% μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. 
 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ; 
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο e λιανικό θα πρέπει : 

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) 
  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019 
  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020 
 • Οι Υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εμφανίζουν μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 20%του Κύκλου Εργασιών (τζίρου) 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών (τζίρου) 4ου τρίμηνου έτους 2019.  
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, 
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, 
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία  
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 σχετικά με τους επιλέξιμους τομείς (εξαιρούνται οι τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας) 
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
  • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive 
  • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών 
  • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
    

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή ; 
Για την συμμετοχή στο e-λιανικό απαιτείται υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. 
 
Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ ; 
Τα δικαιολογητικά που κατ’ ελάχιστον θα χρειαστούν είναι : 

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 
 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού (server, desktop, laptop, λογισμικό κλπ.) και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης 
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση) 
 • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού. 
   

Ποια είναι η περίοδος υποβολής; 
Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες. 
 
 
**Να τονίσουμε ότι τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε Προδημοσίευση δράσης οπότε μπορεί να διαφοροποιηθούν μέχρι τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης** 
 
H Quantum BITS με γνώμονα πάντα την πληρέστερη εξυπηρέτηση και την διασφάλιση αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών ενώνει τις δυνάμεις της με την εταιρία σύμβουλων ανάπτυξης ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. 


Μέσω αυτής της συνεργασίας αναλαμβάνουμε το σύνολο του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας και υποβολής φακέλου έως το τεχνικό και γραφιστικό κομμάτι του ηλεκτρονικού καταστήματος απαλλάσσοντας σας από χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και διασφαλίζοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!